Ścieżka powrotu:  Start Zrównoważony rozwój metropolii Polityka transportowa Szczecina – stan obecny i perspektywy

Polityka transportowa Szczecina – stan obecny i perspektywy

Spis treści:

  1. Polityka transportowa Szczecina – stan obecny i perspektywy (bieżąca strona)
  2. Wesołowski2

Wojciechowski Szczecin2Realizacja idei Szczecina, miasta „pływającego ogrodu 2050” wymaga wdrożenia polityki „zrównoważonego rozwoju”, także w dziedzinie transportu. Mimo że miasto należy do tych, które, podobnie jak Warszawa, dysponują jedną z najlepiej rozwiniętych sieci arterii i ulic śródmiejskich, nie ominą go poważne problemy transportowe bez zasadniczej reorientacji polityki transportowej.

Już choćby przykład Warszawy pokazuje, że wydolność arterii przy stale rosnącym ruchu samochodów jest bardzo ograniczona. Mnożenie pasów ruchu nie rozwiązuje żadnych problemów przypominając „leczenie otyłości przez popuszczanie pasa”.

 

Szczecin stoi przed wielkim zadaniem stałego podnoszenia atrakcyjności śródmieścia, które można wykonać przez podnoszenie jakości środowiska, przestrzeni publicznej oraz wzbogacanie jego programu funkcjonalnego. Szczególnym obszarem działania pozostaje dokończenie odbudowy Starego Miasta i przez to ponowne zwrócenie miasta w kierunku Odry. Zadania te wymagają przewartościowania hierarchii ważności celów, które ma realizować polityka miejska w zakresie gospodarowania terenem oraz system transportowy miasta. Reorientacja powinna nastąpić w kierunku ograniczania rozwoju zewnętrznego, intensyfikacji zagospodarowania obszaru centralnego, rewitalizacji śródmieścia oraz nadania preferencji transportowi publicznemu i pieszo-rowerowemu – czyli „zrównoważonej mobilności”. Funkcjonowanie miasta o zwartej strukturze bez przeskalowanych arterii kołowych jest możliwe, jak wskazują liczne przykłady zagraniczne, a w XXI w. będzie to zapewne dominujący kierunek w urbanistyce, zważywszy na negatywne doświadczenia z przeszłości i uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe.

W zakresie transportu pomimo pierwszych pozytywnych działań podejmowane przez miasto, takich jak pasy tramwajowo-autobusowe i nowa infrastruktura rowerowa, nadal pojawiają się zaniedbania w zakresie utrzymania, zwłaszcza chodników, a również projektowania tej infrastruktury. Stawia to jej użytkowników na pozycji podrzędnej w stosunku do samochodu (złe wymiarowanie dróg rowerowych, źle umieszczone przejścia dla pieszych). Istnieje również wiele niewykorzystanych zasobów mogących niemal od zaraz nadać priorytet pojazdom transportu publicznego wobec samochodów (np. wprowadzenie pasów tramwajowo-autobusowych na ulicy Wyszyńskiego). Poważnym problemem są również niewłaściwie wykonane opracowania planistyczne, czego przykładem jest koncepcja dokończenia odbudowy Starego Miasta zakładająca nie tylko zachowanie, ale wręcz rozbudowę arterii drogowych odcinających tę dzielnicę od rzeki. Z obserwacji stanu obecnego wynika, że propozycje te najprawdopodobniej nie przyczynią się do zmniejszenia kongestii na tym obszarze, petryfikując jednocześnie niekorzystne zjawiska przestrzenne.

 

Strona 1 z 2

Wyszukiwarka

Template created by StudioAlfa.pl Joomla Templatki and Copywriting